Uživatel nepřihlášen
 

 

  

Portál Diagnostik slouží pro realizaci vlastního hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy – autoevaluace je systematické hodnocení dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy jako celku i jednotlivých vyučujících. Autoevaluace tak poskytuje zpětnou vazbu o úrovni a kvalitě dosahovaných výsledků vzdělávání a úrovni očekávaných cílových stavů.
Popis Metodiky vlastního hodnocení školy je uveden na stránkách www.kvalitaskoly.cz

Cíle vlastního hodnocení školy - autoevaluace
Zaměření vlastního hodnocení školy - autoevaluace na:

  • Stanovení cílů v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti.
  • Posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle cílů v koncepčním záměru s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech.
  • Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření.
  • Účinnost opatření podle oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků  a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, obsažených v předchozím vlastním hodnocením. 
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy - autoevaluace jsou:

1. Edukační procesy (kurikulum školy)
2. Kulturní a sociální oblast školy.
3. Správní a organizační oblast školy.
4. Výsledky práce školy.

Časový harmonogram vlastního hodnocení školy
Pravidla a termíny pro školní rok

1. Do konce září školního roku, v němž se sebehodnocení provádí, je potřeba projednat v pedagogické radě návrh struktury vlastního hodnocení. 
Vlastní hodnocení se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků.

2. Do konce října následujícího školního roku je potřeba projednat zprávu o vlastním hodnocení školy v pedagogické radě školy.

3. Radě školy se vlastní hodnocení předkládá na vyžádání (rada neschvaluje, rada se nevyjadřuje).

4. Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy - může být tedy v podobě její ucelené části, několika vsunutými odstavci nebo samostatným materiálem.