Uživatel nepřihlášen
 

 

  

Portál Diagnostik slouží pro realizaci vlastního hodnocení školy

Vlastní hodnocení školyautoevaluace je systematické hodnocení dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy.   Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy jako celku i jednotlivých vyučujících. Autoevaluace tak poskytuje zpětnou vazbu o úrovni a kvalitě dosahovaných výsledků vzdělávání a úrovni očekávaných cílových stavů.
Popis Metodiky vlastního hodnocení školy je uveden na stránkách www.kvalitaskoly.cz

Cíle vlastního hodnocení školy - autoevaluace
Zaměření vlastního hodnocení školy - autoevaluace na:

  • Stanovení cílů v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti.
  • Posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle cílů v koncepčním záměru s příhlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech.
  • Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření.
  • Účinnost opatření podle oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků  a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, obsažených v předchozím vlastním hodnocením. 
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy - autoevaluace jsou vždy:

1. Edukační procesy (kurikulum školy)
2. Kulturní a sociální oblast školy.
3. Správní a organizační oblast školy.
4. Výsledky práce školy.

Časový harmonogram vlastního hodnocení školy
Pravidla a termíny pro školní rok

1. Do konce září školního roku, v němž se sebehodnocení provádí, je potřeba projednat v pedagogické radě návrh struktury vlastního hodnocení.
Vlastní hodnocení se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků.

2. Do konce října následujícího školního roku je potřeba projednat zprávu o vlastním hodnocení školy v pedagogické radě školy.

3. Radě školy se vlastní hodnocení předkládá na vyžádání (rada neschvaluje, rada se nevyjadřuje).

4. Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy - může být tedy v podobě její ucelené části, několika vsunutými odstavci nebo samostatným materiálem.